Putno osiguranje

Zdravstveno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja

Sukladno zakonu o pružanju usluga u turizmu Putolovac d.o.o. je dužan svojim putnicima ponuditi uslugu osiguranja prilikom svakom putovanja uplaćenog u poslovnici ili na račun turističke agencije Putolovac d.o.o.

Dodatno zdravstveno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja možete ugovoriti pozivom na 01/7980-668 ili na mail [email protected]. Prilikom prijave potrebno je jasno naznačiti koje ponuđeno osiguranje prihvaćate.

Brošura putnog osiguranja Allianz koju možete preuzeti ovdje.

Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

 Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, PUTOLOVAC je sa osiguravateljem sklopio Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja zbog kojeg usluga putovanja izostane odnosno radi naknade troškova povratka Putnika u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja GENERALI OSIGURANJE d.d (broj police jamčevnog osiguranja: P15 – 1020000209), Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, PUTOLOVAC ima kod osiguravajućeg društva GENERALI OSIGURANJE d.d, sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj P13-1020170337. Djelatnici agencije upoznati će PUTNIKA sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju PUTOLOVAC prouzroči PUTNIKU neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a Putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.