Uvjeti putovanja

Opći uvjeti putovanja turističke agencije PUTOLOVAC d.o.o

1. Predmet ugovora

Ovi uvjeti putovanja, rezervacije i kupnje turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između turističke agencije Putolovac turistička agencija d.o.o za usluge( u daljnjem tekstu PUTOLOVAC ) i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman putem portala putolovac.hr

Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije (djelatnik agencije PUTOLOVAC ili bilo koje druge ovlaštene za prodaju PUTOLOVAC aranžmana) i PUTNIK te nakon što PUTNIK u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad PUTOLOVAC primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. PUTNIK jamči da je PUTOLOVAC –u dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

Putolovac prihvača uplate ostvarene na portalu putolovac.hr isključivo putem transakcijskog računa HR1824020061100656279 turističke agencije Putolovac d.o.o, OIB: 91320522619, Medarska 69 10000 Zagreb, Hrvatska, Identifikacijski kod: HR-AB-01-080832542

Kupac svojim elektronskim potpisom na svoj ugovor o putovanju prihvača ujedno i sve uvjete objavljene na postalu putolovac.hr agencije Putolovac d.o.o, daje potpis na gore navedeni ugovor, prihvača u potpunosti sve uvjete objavljene prihvačene vidljive ponude bez ikakvog daljnjeg objašnjenja i primjedbi.

2. Cijena i sadržaj aranžmana

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene paket – aranžmana ne uključuju naknadu za troškove rezervacije koje se naplaćuju dodatno u iznosu od 75kn (po ugovoru) prilikom rezervacije. Cijene navedene u PUTOLOVAC programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.

Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge.

PUTOLOVAC može, najkasnije 30 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanje pristojbi za određene (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao ili mogao znati. U tom slučaju cijena aranžmana povećati će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti PUTOLOVAC u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi PUTOLOVAC u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

3. Rezervacije i plaćanje

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana osim ako je dogovoreno drugačije. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 30 dan prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.

Za sve rezervacije uključivo i rezervacije “na upit” (kada za pojedini aranžman u trenutku prijave putnika za određeno putovanje nema mjesta, ali ih je PUTOLOVAC u mogućnosti osigurati dodatno) PUTOLOVAC naplaćuje naknadu za troškove rezervacije u iznosu od 75 kuna (po ugovoru), a u slučaju kada je do polaska na put preostalo manje od 30 dana za takvu rezervaciju “na upit” uplaćuje se odgovarajući dio cijene aranžmana prema uvjetima iz članka 8. ovog ugovora.

Tako zatraženu rezervaciju „na upit“ PUTOLOVAC se obvezuje obraditi u roku od 2 radna dana (subota se ne smatra radnim danom kao niti nedjelja) i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti putnika. Ukoliko PUTOLOVAC u navedenom roku ne obavijesti putnika o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, kompletan iznos uplate bit će u cijelosti vraćen putniku. Ukoliko putnik ne prihvati zatraženu, a od strane PUTOLOVAC potvrđenu rezervaciju, troškovi uplate se ne vraćaju uključujući i naknadu za troškove rezervacije.

Za potvrdu rezervacija po “Fortuna sistemu” ili po “Last minute” ponudama PUTNIK je dužan odmah uplatiti iznos aranžmana u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu cijelog iznosa aranžmana.

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u PUTOLOVAC programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. PUTOLOVAC ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u PUTOLOVAC programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane PUTOLOVAC djelatnika ili neke treće osobe.

Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti PUTOLOVAC, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

Kupac vlastoručnim potpisom potvrđuje suglasnost, očitovanje svoje osobne volje izbora, prihvaća u potpunosti viđenu ponudu sa svim popratnim sadržajem i cijenu, te vlastitim izborom potvrđuje viđeno-objavljeno, i odriće se svake daljnje primjedbe i reklamacije.

5. Putni dokumenti, poštivanje propisa

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan PUTOLOVAC dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. PUTOLOVAC ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat ce se da je putnik odustao od putovanja.

Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a PUTOLOVAC otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji.

Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik PUTOLOVAC će putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVEP RH.

Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. PUTOLOVAC može uputiti putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika.

Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje PUTOLOVAC te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. PUTOLOVAC otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

6. Putno osiguranje

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora ( kupnjom kupona na stranici putolovac.hr ) putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja, pri čemu PUTOLOVAC sudjeluje samo kao posrednik.

Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

7. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje.

Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, PUTOLOVAC zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a PUTOLOVAC se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

8. Otkazivanje putovanja od strane putnika

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, PUTOLOVAC od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije):

Grupni aranžmani:

 • 120-91 dana prije polaska 5% cijene aranžmana
 • 90-76 dana prije polaska 15% cijene aranžmana
 • 75-56 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
 • 55-41 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
 • 40-31 dana prije polaska 75% cijene aranžmana
 • 30-0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana

nakon polaska i “no show” 100 % cijene aranžmana

Europska putovanja, odmori, skijanje

 • do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
 • 29-22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
 • 21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
 • 14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Daleka putovanja, tečajevi stranih jezika

 • do 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
 • 29-15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100 % cijene aranžmana

Krstarenja

 • do 46 dana prije polaska 10% cijene aranžmana
 • 45-31 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
 • 30-16 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
 • 15-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Najam luksuznih vila

 • do 56 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
 • 55-43 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
 • 42-29 dana prije polaska 65% cijene aranžmana
 • 28-16 dana prije polaska 90% cijene aranžmana
 • 16-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Transferi

 • 120 – 91 dana prije polaska 10% cijene tranfera
 • 90 – 61 dana prije polaska 20% cijene tranfera
 • 60 – 45 dana prije polaska 30% cijene tranfera
 • 44 – 31 dana prije polaska 50% cijene tranfera
 • 30 – 21 dana prije polaska 70% cijene tranfera
 • 20 – 0 dana prije polaska 100% cijene tranfera
 • nakon polaska i “no show” 100 % cijene tranfera

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. PUTOLOVAC zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik – nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana.

Ukoliko 30 dana prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, PUTOLOVAC smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje.

9. Otkazivanje putovanja od strane PUTOLOVCA-a ili promjena programa putovanja

Ako PUTOLOVAC prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti PUTOLOVCA-a prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, PUTOLOVAC se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je PUTOLOVAC ponudio smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema PUTOLOVAC s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora.

Ako PUTOLOVAC nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, PUTOLOVAC može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika PUTOLOVAC može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od PUTOLOVAC za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.

Ako PUTOLOVAC nije mogao na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, PUTOLOVAC će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora putnika. PUTOLOVAC će prigovor rješavati na način naveden u točki 11. ovog ugovora. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana.

PUTOLOVAC je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za PUTOLOVAC da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.

PUTOLOVAC zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je PUTOLOVAC bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga.

PUTOLOVAC zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje PUTOLOVAC ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.

PUTOLOVAC ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. PUTOLOVAC ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na PUTOLOVAC web-stranicama.

10. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora

Za sve aranžmane gdje je PUTOLOVAC glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je PUTOLOVAC posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te PUTOLOVAC ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora PUTNIK u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja od strane organizatora.

11. Rješavanje prigovora

Putnik ima pravo isključivo uložiti prigovor u smjeru poslovnog odnosa pravne osobe nosioca portala www.putolovac.hr i putnika, izuzev svih objavljenih i prihvačenih kategorija usluga od strane putnika za odabranu destinaciju kojom je vezana ova putnička agencija.

U eventualnom drugom slučaju nezadovoljstva po vlastitom nahođenju putnik je dužan uložiti pismeni prigovor PUTOLOVAC isključivo sa dokazima, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. PUTOLOVAC neće uzeti u razmatranje grupne prigovore.

PUTOLOVAC je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom na adresu [email protected], poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). PUTOLOVAC će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje PUTOLOVAC došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta PUTOLOVAC saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: fortuna, rulet, no name, as, jocker, i sl.), PUTNIK prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje PUTOLOVAC ne može utjecati, a PUTNIK je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje, te zbog toga PUTNIK nema pravo prigovora prema PUTOLOVAC

Dok PUTOLOVAC ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe turistička agencija Putolovac je:

Ministarstvo turizma

Samostalni sektor turističke inspekcije

Trg Republike Hrvatske 8/1

10 000 Zagreb

12. Zdravstveni propisi

Putnik je dužan obavijestiti PUTOLOVAC o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

13. Prtljaga

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. PUTOLOVAC ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu.

U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

14. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, PUTOLOVAC je sa osiguravateljem sklopio Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja zbog kojeg usluga putovanja izostane odnosno radi naknade troškova povratka Putnika u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja Putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja GENERALI OSIGURANJE d.d (broj police jamčevnog osiguranja: P15 – 1020000209), Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

15. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, PUTOLOVAC ima kod osiguravajućeg društva GENERALI OSIGURANJE d.d, sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj P13-1020170337. Djelatnici agencije upoznati će PUTNIKA sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju PUTOLOVAC prouzroči PUTNIKU neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a Putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

16. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. PUTOLOVAC se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija PUTOLOVAC.

17. Informacije

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

18. Završne odredbe

Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa s PUTOLOVAC odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji PUTOLOVAC.

Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Turistička agencija za usluge
Putolovac d.o.o